Közgyűlés információk

Értesítem a tisztelt Tagságot az Egyesületünk 2015. február 15-én 9:00 órakor megtartott Közgyűlésének főbb eseményeiről, határozatairól. A határozatképes Közgyűlés – 96 fő rendes tag jelenlétében – az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1.  elnöki beszámoló a pénzügyi adatokról
 2. elnöki beszámoló telepítési adatokról
 3. elnöki beszámoló fogási adatokról
 4. 2015-ös költségvetés
 5. bizottsági beszámolók
 6. 2015-ös tagdíjak
 7. hozzászólások, egyebek.

A szokásos napirendi pontokon túl három témánk volt még:

1.)  Új Alapszabály elfogadása:

Az új polgári törvénykönyv valamint a közhasznú és civil szervezetekre vonatkozó jogszabályváltozások 2014. március 15-én léptek életbe és ez számos új változtatást igényel a civil szervezetek Alapszabályában, így a mi egyesületünk Alapszabályában is. Ez kiterjed a tagnyilvántartásra, a befizetésekre, a Közgyűlés szabályaira. Az adó 1%-ának fogadása érdekében az Egyesület Alapszabálya kell, hogy rendelkezzen az Egyesület működésének közhasznúságról. Az Alapszabály átdolgozásával dr. Elek László ügyvédet bíztuk meg.

A Közgyűlés – az új Alapszabály megvitatását követően – elfogadta az Egyesület új Alapszabályát.

2.)  Vezető tisztségviselők választása 5 évre

A 2010. januárban megválasztott jelenlegi vezető tisztségviselők 5 éves mandátuma lejárt. Emiatt új tisztségviselők választása volt szükséges. Ezen túlmenően Pázmándy László titkár, Kiss István FB elnök és Gábor József FB tag nem vállalta a feladatokat az újabb öt éves időszakra. Az Elnökség ezúton köszöni meg minden tisztségviselő és halőr elmúlt 5 éves munkáját. A megválasztott vezető tisztségviselőket a lent olvasható 7/2015. (02.15.) Kgy. Határozat tartalmazza.

3.)  Új halőr kinevezése:

Zádori Péter lemondott a halőri posztról. Az elnökség a 2014. december 6-i ülésén megtárgyalta a lemondást és Kailbach Gergőt kérte fel a megüresedett halőri poszt betöltésére, aki a feladatot vállalta.

 

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése elfogadta az elnökség 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

2/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése akként döntött, hogy az őszi csuka telepítéstől kezdődően, a következő év február 28-ig csak heti egy csukát lehet megtartani, de a csuka horgászat utána is folytatható. A már szákba, bilincsre tett halat kicserélni tilos.

3/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése akként döntött, hogy tilos használni a stégeken egész évben kint hagyott napelemes jelzőfényeket.

4/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése elfogadta az Egyesület gazdálkodására vonatkozóan, az elnökség által előterjesztett 2014. gazdasági évre vonatkozó pénzügyi mérleget.

5/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése döntött arról, hogy az Egyesület hivatalos neve a mai naptól kezdődően: „Sporthorgász Egyesület Tarján”.

 6/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése döntött arról, hogy a jelenleg érvényben lévő Alapszabályát hatályon kívül helyezi, törli és egyúttal elfogadja az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályát.

7/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján a két felügyelő bizottsági tag tekintetében 96 igen, 0 nem és 0 tartózkodás; a többi vezető tisztségviselő tekintetében 95 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett 5 éves időtartamra megválasztotta az Egyesület vezető tisztségviselőinek az alábbi személyeket:

 

 1. Elnök: Fülöp István
 2. Titkár: Pető Tibor
 3. Gazdasági felelős: Mészáros János
 4. Tógazda: Schalkhammer Attila
 5. Felügyelő Bizottság elnöke: Halgas Csaba
 6. Felügyelő Bizottság tagjai: Gábor Zoltán és Imeli Attila
 7. Fegyelmi Bizottság elnöke: Dankó Sándor
 8. Fegyelmi Bizottság tagjai: Werli Krisztián és Straubinger András.

8/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése megbízta Fülöp István elnököt, azzal hogy az alapítók nevében és képviseletében eljárva, kérje az Egyesület adataiban történt változás nyilvántartásba vételét a Tatabányai Törvényszéktől. Fülöp István elnök egyúttal megbízza Dr. Elek László ügyvédet (2890 Tata, Ady Endre utca 1. 2/4.) azzal, hogy a Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlésén hozott határozatok, a 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény alapján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt megszerkessze, ellenjegyezze, a módosításnak megfelelően az Egyesületet a bírósági nyilvántartásba vétel során a Tatabányai Törvényszék előtt teljes jogkörben képviselje.

9/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Közgyűlés egyhangú döntéssel (egyhangú döntéssel, ellenszavazat nélkül) elfogadta a 2015. évre vonatkozó tagsági díjak mértékét.A Közgyűlés azt a döntést hozta, hogy a 2015. évre vonatkozó tagdíjak mértékét a 2014. évben meghatározott szinten tartja. A 2015. évi tagdíj megegyezik a 2014. évi tagdíjjal.

10/2015. (02.15.) Kgy. Határozat: A Sporthorgász Egyesület Tarján elfogadta egyhangúan, ellenszavazat nélkül a 2015. évre vonatkozó költségvetést az előterjesztésben meghatározottak alapján.